گروه های گالری

  • نمایشگاه ترکیه سال 2022

  • نمایشگاه دموتکس سال 2020

  • یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی فرش ماشینی-تهران